Lista di corpora

STA-1
Stammerjohannn, Harro
1970
1965
13.000
Firenze
Strukturen der Rede. Beobachtungen an der Umgangssprache von Florenz
(rivista) Studi di Filologia Italiana, 28
295-397